Aplikacja mobilna EKOAPP

CO TO JEST RIPOK

Co to jest RIPOK?

Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Rolę RIPOK może pełnić:

 

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i instalacja kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych KOM-EKO S.A. posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralno-Zachodniego województwa lubelskiego. Jednocześnie nasze instalacje pełnią rolę instalacji zastępczych na wypadek awarii regionalnej instalacji dla: