ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów to:


Najważniejsze elementy Zakładu Zagospodarowania Odpadów:

  1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)
  2. Linie sortownicze odpadów zbieranych selektywnie z wytworzeniem paliwa alternatywnego
  3. Kompostownia pryzmowa selektywnie zbieranych odpadów zielonych
  4. Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  5. Plac rozbiórkowy wyposażony w urządzenia rozdrabniające do odpadów wielkogabarytowych
  6. Linia sortownicza odpadów budowlanych i remontowych
  7. Stacja przeładunkowa odpadów
  8. Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne


Rozwiązania mające na celu zmniejszenie uciążliwości Zakładu dla otoczenia:


RIPOK

Czym jest RIPOK?

Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Rolę RIPOK może pełnić:

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i instalacja kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych KOM-EKO S.A. posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralno-Zachodniego województwa lubelskiego. Jednocześnie nasze instalacje pełnią rolę instalacji zastępczych na wypadek awarii regionalnej instalacji dla:


Czym jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych?

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

Prowadzona przez KOM-EKO cześć mechaniczną procesu MBP, zachodzi w ciągu technologicznym linii sortowniczych, gdzie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wydzielane jest:


Część biologiczna procesu MBP prowadzona jest w dwóch modułach kompostowni dynamicznej bunkrowej wybudowanej wg austriackiej technologii firmy Compostino.

Intensywna faza dojrzewania  dla frakcji organicznej prowadzona jest  z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przedostania się nieoczyszczonego powietrza poprocesowego do atmosfery przez okres 17-21 dni. Po tym czasie kompostowany materiał zostanie przetransportowany na plac dojrzewania, gdzie na  wolnej powierzchni zostanie ułożony w okresowo przerzucanych pryzmach. Łączny czas przetrzymania wynosi od 8 – 12 tygodni, co pozwala na otrzymanie tzw. stabilizatu (19 05 99) pozwalającego na jego deponowanie na składowisku gdyż został osiągnięty odpowiedni stopień stabilizacji organiki.

Czym jest kompostowanie?

Kompostowanie to znana od wieków, naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych, polegająca na ich rozkładzie poprzez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie itp. Jest to proces kontrolowanego przetworzenie odpadów ułożonych w pryzmach w obecności tlenu, przy odpowiedniej temperaturze i nawilgoceniu. Produktem procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych jest naturalny środek poprawiający właściwości gleby „HUMUKOM” znajdujący zastosowanie w uprawach polowych i rekultywacji gruntu.

KOM-EKO posiada możliwość skutecznego zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów organicznych w postaci:

O zaletach uzyskiwanego w ten sposób środka poprawiającego właściwości gleby „HUMUKOM”, świadczą zieleńce na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu. Jego wykorzystanie pozwoliło skutecznie zasilić wszechobecną tu skałę wapienną w warstwę próchniczą.

Uciążliwość dla otoczenia.

Nieodłącznym, niestety, aspektem kompostowania są towarzyszące procesom tlenowego rozkładu emisje odorów i odcieków. Aby ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia kompostowni oraz jej obsługi podjęto następujące działania: