ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO to:

Najważniejsze elementy Zakładu Zagospodarowania Odpadów:

  1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)
  2. Linie sortownicze odpadów zbieranych selektywnie z wytworzeniem paliwa alternatywnego
  3. Kompostownia pryzmowa selektywnie zbieranych odpadów zielonych
  4. Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  5. Plac rozbiórkowy wyposażony w urządzenia rozdrabniające do odpadów wielkogabarytowych
  6. Linia sortownicza odpadów budowlanych i remontowych
  7. Stacja przeładunkowa odpadów
  8. Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne


Rozwiązania mające na celu zmniejszenie uciążliwości Zakładu dla otoczenia:

Czym jest Instalacja Komunalna?

Instalacja Komunalna to instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, zapewniająca:


Instalacje Komunalne zastąpiły w 2019 roku funkcjonujące od 2012 roku Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Związane to było z jednoczesnym zniesieniem mechanizmu regionalizacji gospodarki odpadami, których w latach 2013-2019 ograniczał możliwość zagospodarowania odpadów zmieszanych, zielonych i pozostałości z przetwarzania odpadów zmieszanych pochodzących z procesów MBP do regionu, w których zostały wytworzone. W tym okresie na terenie ZZO KOM-EKO funkcjonowały dwie instalacje RIPOK (instalacja MBP dla odpadów zmieszanych i instalacja do kompostowania odpadów zielonych) dla Regionu Centralno-Zachodniego województwa lubelskiego.

Czym jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych?

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

Prowadzona przez KOM-EKO cześć mechaniczną procesu MBP, zachodzi w ciągu technologicznym linii sortowniczych, gdzie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wydzielane jest:


Część biologiczna procesu MBP prowadzona jest w dwóch modułach kompostowni dynamicznej bunkrowej wybudowanej wg austriackiej technologii firmy Compostino.

Intensywna faza dojrzewania  dla frakcji organicznej prowadzona jest  z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przedostania się nieoczyszczonego powietrza poprocesowego do atmosfery przez okres 17-21 dni. Po tym czasie kompostowany materiał zostanie przetransportowany na plac dojrzewania, gdzie na  wolnej powierzchni zostanie ułożony w okresowo przerzucanych pryzmach. Łączny czas przetrzymania wynosi od 8 – 12 tygodni, co pozwala na otrzymanie tzw. stabilizatu (19 05 99) pozwalającego na jego deponowanie na składowisku gdyż został osiągnięty odpowiedni stopień stabilizacji organiki.

Czym jest kompostowanie?

Kompostowanie to znana od wieków, naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych, polegająca na ich rozkładzie poprzez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie itp. Jest to proces kontrolowanego przetworzenie odpadów ułożonych w pryzmach w obecności tlenu, przy odpowiedniej temperaturze i nawilgoceniu. Produktem procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych jest naturalny środek poprawiający właściwości gleby „HUMUKOM” znajdujący zastosowanie w uprawach polowych i rekultywacji gruntu.

KOM-EKO posiada możliwość skutecznego zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów organicznych w postaci:

O zaletach uzyskiwanego w ten sposób środka poprawiającego właściwości gleby „HUMUKOM”, świadczą zieleńce na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu. Jego wykorzystanie pozwoliło skutecznie zasilić wszechobecną tu skałę wapienną w warstwę próchniczą.

Uciążliwość dla otoczenia.

Nieodłącznym, niestety, aspektem kompostowania są towarzyszące procesom tlenowego rozkładu emisje odorów i odcieków. Aby ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia kompostowni oraz jej obsługi podjęto następujące działania: