POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI EKOAPP

Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej „EKOAPP”


§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „ekoAPP” (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Administratora.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin, nr KRS 0000428350, NIP 9542729883 (zwana dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnienie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu Aplikacji.
5. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.
6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji jest zapoznanie się przez niego z Polityką Prywatności Administratora i Regulaminem Aplikacji. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z dokumentami poprzez akceptację zasad zawartych w Polityce Prywatności Administratora i w Regulaminie Aplikacji.
7. Administrator udostępnia Politykę Prywatności i Regulamin Aplikacji pod adresem https://ekoapp.com.pl/

§ 2 - Dane zbierane automatycznie

1. Administrator może zbierać dane nie posiadające przymiotu danych osobowych, w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Do danych automatycznych należą:

-nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych systemu ekoAPP,
- identyfikator urządzenia w systemie ekoAPP.

4. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji modelu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego Użytkownika.
5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 - Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto, ulica, numer domu) przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin
- przez e-mail: rodo@kom-eko.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, przekazania informacji o harmonogramie świadczonych usług i wysyłania powiadomień o terminach, w celu obsługi zgłoszeń i reklamacji Użytkownika, rozliczeń finansowych, w tym w celu wystawienia dokumentów księgowych, dochodzenia roszczeń i ochrony praw Administratora, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, kontaktu w zakresie udzielenia informacji związanych z realizowanymi przez Administratora usługami, umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularzy kontaktowych, realizacji niektórych funkcji Aplikacji lub w celu pozyskania informacji o szczegółach wykonania zamówionej przez Użytkownika usługi, tak aby była możliwa poprawna realizacja obowiązków Administratora.
4. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, może wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane w celu przesyłania treści zawierających informacje handlowe.
5. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, którym jest poprawa jakości jego oferty, sprawne zarządzanie usługami, oraz jak najlepsze dostosowanie do potrzeb klientów.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Podanie danych osobowych przez użytkownika Aplikacji jest dobrowolne.
8. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika do momentu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Dane osobowe niezbędne do innych celów będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizowania celów, dla których zostały udostępnione.
9. Administrator może przekazywać dane osobowe swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, to jest podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych –w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie do Administratora oświadczenia o wycofaniu zgody.
b. prawo dostępu do danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. Dodawanie/edycja danych osobowych przez Użytkownika dostępna jest w sekcji Moje
konto.
12. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji.

§ 4 - Administrator

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
2. Administrator zobowiązuje się dokładać szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników aplikacji.
3. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
5. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego

§ 5 - Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość korzystania z funkcje Aplikacji wymagających tych danych.

§ 7 – Pliki Cookies

1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji.
3. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości skorzystania z Aplikacji.
5. Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się pod następującymi linkami:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

§ 8 – Logi Serwera

1. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Aplikacji i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.