; Rozpoczynamy naukę segregacji | KOMEKO

Aktualności

12-09-2017 #Aktualności

Rozpoczynamy naukę segregacji

Wychodząc z założenia, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest najlepszym i właściwym czasem na rozpoczęcie nauki, KOM-EKO S.A. we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie rozpoczyna pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów.

Inicjatywa KOM-EKO jest wstępem do szerszego projektu, którego celem jest wypracowanie modelu edukacji ekologicznej łączącego świadome gospodarowanie odpadami z wysoką efektywnością selektywnej zbiórki odpadów. W naturalny sposób taki zamysł kierowany winien być w pierwszym rzędzie do najmłodszych. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Henryki Olszak dzieci i rodziców przybywających w dniu 4 września 2017 r. na uroczystą inaugurację roku szkolnego witały nowe, kolorowe, przyciągające wzrok pojemniki do segregacji odpadów. Szkoła w dzielnicy Hajdów-Zadębie, to szkoła która w ramach swej misji buduje u uczniów nawyki dbałości o zdrowie i środowisko. Nadto placówka nosząca miano ekologicznej objęta jest patronatem firmy KOM-EKO.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów jawi się aktualnie jako najważniejszy kierunek rozwoju gospodarki odpadami. Wdrożone w lipcu 2013 roku systemowe zmiany w tej dziedzinie przyniosły przede wszystkim powszechność zorganizowanego odbioru odpadów oraz regionalizację przetwarzania frakcji zmieszanych i zielonych. Czas na krok kolejny – wzrost efektywności mierzony wzrostem ilością odpadów poddanych procesom odzysku i recyklingu. Nie jest on możliwy bez powszechnego rozwoju selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Impulsem prawnym do takich działań jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19), które określa minimalne wymogi w tym zakresie. Ich spełnienie oznacza dla Lublina, jak i wielu innych miejscowości w Polsce, odejście od tzw. modelu dwupojemnikowego (zbiórka z podziałem na frakcję suchą i odpady zmieszane) na rzecz nowego modelu wielopojemnikowego. W efekcie jako lokalna społeczność winniśmy spełnić pokładane w nas nadzieje i osiągnąć wymagane prawem poziomy recyklingu odpadów opakowaniowy, określane w roku 2018 na poziomie 30%, w roku 2019 na poziomie 40% i w reszcie w roku 2020 na poziomie 50%. Nie będzie to możliwe bez wsparcia koniecznych inwestycji (KOM-EKO planuje modernizację instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych) działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Powszechnego wdrożenia nowych rozwiązań w mieście nad Bystrzycą należy się spodziewać w lipcu 2018 roku, tymczasem już dziś proponujemy program pilotażowy, który pomoże rozpoznać szanse i zagrożenia związane z nowym wyzwanie jakie staje przed mieszkańcami Lublina. Chcemy skorzystać z naszego doświadczenia. Od jesieni 2010 roku prowadzimy działania edukacyjne w ramach zlokalizowanego przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnego. W tym czasie Centrum gościło kilka tysięcy zwiedzających zainteresowanych ekologią, od przedszkolaków, przez uczniów, studentów po samorządowców. Nie jest nam również obce zagadnienie systemowego wdrażania selektywnej zbiórki odpadów. To właśnie KOM-EKO w 2004 roku w porozumieniu z Gminą Lublin wprowadzało pilotażowy program zbiórki odpadów suchych na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do udziału w naszym projekcie planujemy zapraszać kolejne zainteresowane nim placówki oświatowe Lublina.